Estás aquí: Inico Blog Artículos por etiqueta: Concursos
19 Enero 2022
Jueves, 21 Mayo 2019 16:39

Día dos Maios

BASES CAMPAÑA “OS MAIOS”

É requisito para participar na promoción a aceptación, na súa totalidade, das presentes bases.

Primeira.- Participantes

Poderán participar no concurso persoas de calquera idade.

Segunda.- Temática e Organizadores

O concurso, organizado por Grafity e pola Asociación de comerciantes Centro Histórico de Viveiro, ten como temática a celebración do Día dos Maios.

Os participantes deberán enviar unha foto sacada no photocall ubicado na Praza Maior de Viveiro o venres 24 e o sábado 25 de maio.

Terceira.- Cómo Participar

A foto poderase subir a:

1.- A través do perfil social da Asociación no Facebook, Instagram e Twitter

https://www.facebook.com/Centro-Comercial-Hist%C3%B3rico-de-Viveiro-39413811451/

https://twitter.com/viveirocentro

http://instagram.com/viveirocentro

2.- A través do perfil social de Grafity no Facebook, Instagram e twitter

https://www.facebook.com/Grafity.es

https://twitter.com/Grafity_Viveiro

 http://instagram.com/grafity_viveiro

3.- O prazo para subir as fotos será o venres 24 de maio e o sábado 25 de maio ata as 24:00 horas.

4.- Cada participante deberá informar do seu nome e apelidos, non serán válidos os enviados dende perfiles que non estean claramente identificados.

5.- A cada foto recibida asignaráselle un número que será co que participe no sorteo. Éste realizarase o luns 27 de maio a través dun sistema aleatorio de sorteos.

Cuarta.- Premio

Sortearanse 2 mochilas, polo que haberá 2 fotos gañadoras. As mochilas serán personalizadas co nome que se nos indique, bordado. Os premiados disporán dun prazo de 15 días, dende a notificación para reclamar o seu premio. Transcorrido o prazo entenderase que renuncia ó premio sen que exista compensación algunha por dita renuncia.

Quinta.- Utilización publicitaria do nome do gañador e Protección de datos.

Os gañadores darán o seu consentimento expreso ós efectos de acceder ós seus datos persoais e tratalos ca finalidade de publicar o resultado da promoción, utilizando o seu nome e imaxe, sen que esta utilización lle confira dereito de remuneración ou beneficio algún. A participación no concurso implica a aceptación desta cláusula.

Sexta.- Obra

Non se aceptará ningún texto/imaxe que sexa contrario á legalidade vixente, ou poida resultar ofensivo.

Posted in Blog

busqueda web

BASES CAMPAÑA DIA DO PAI

“BÚSQUEDA DO TESOURO. DESCUBRINDO O COMERCIO DE VIVEIRO”

É requisito para participar na actividade a aceptación, na súa totalidade, das presentes bases.

Primeira.- Descrición da campaña e Participantes

- Realización dunha Búsqueda do Tesouro por distintas localizacións do Centro Urbano de Viveiro.

- Sábado 23 de Marzo de 2019 ás 17:00 horas saída dende a Praza Maior de Viveiro.

- Os grupos participantes deberán estar inscritos previamente.

- Poderán participar na actividade os pais/avós cos seus fill@s / net@s.  

Segunda.- Cómo Participar

- Entregando tickets de compra de calquera dos negocios asociados ó CCHV, por importe mínimo de 50€ (permítese a acumulación de varios tickets de cantidades inferiores ata sumar os 50€)

- A data dos tickets de compra poderá ser dende o luns 11 de marzo ata o luns 18 de marzo.

- Para participar deberanse entregar os tickets nas oficinas do CCHV situadas na Rua Diaz Freijo, 3, como plazo máximo ata o luns 18 de marzo ás 20:00 horas. Unha vez comprobada a súa validez procederase á inscrición do grupo participante.

Terceira.- Desarrollo da actividade

- O Xogo iniciarase na Praza Maior de Viveiro o sábado 23 de marzo ás 17:00 horas.

- Realizarase a saída có encendido do reloxo que contén a conta atrás de 3 horas.

- Ese reloxo conten 10 díxitos que son os que terán que conseguir os participantes para acadar o mapa do tesouro antes de que finalice o tempo de xogo.

- A cada equipo daráselle un sobre cunha pista que o levará a un punto de control, onde anotarán o código que alí figura e onde se lles informará das probas que teñen que realizar e a onde teñen que ir.

- Ó ir superando cada proba entregaráselles 1 díxito da clave para desconectar o reloxo da conta atrás e acadar o mapa do Tesouro, e un novo sobre con outra pista para conseguir un novo punto de control.

- Haberá distintas ordes de ruta para non coincidir todos os grupos ó mesmo tempo nas mesmas probas. As probas serán tanto de habilidade como preguntas de interés xeral, e os sobres que conteñen as probas estarán repartidos por distintos negocios e localizacións do CCHV.

- Cando un equipo logre acadar os 10 díxitos terán que desconectar o reloxo da conta atrás. A aquel equipo que desconecte o reloxo da conta atrás entregaráselle a chave do cofre do Tesouro.

Cuarta.- Utilización publicitaria dos participantes e Protección de datos.

O CCHV recabará o consentimento expreso de tódolos participantes ós efectos de acceder ós seus datos persoais e tratalos ca finalidade de publicar o resultado da actividade, utilizando o seu nome e imaxe, sen que esta utilización lle confira dereito de remuneración ou beneficio algún.

Posted in Blog
Miércoles, 05 Diciembre 2018 13:08

“SORTEO DE 3 SOLDOS DE 1.200€”

soldos para web

MERCAR EN VIVEIRO TEN PREMIO “SORTEO DE 3 SOLDOS DE 1.200€

BASES DA CAMPAÑA

Primeiro.- Descrición da campaña

Organiza o sorteo o Centro Comercial Histórico de Viveiro (en diante CCHV), baixo a denominación Sorteo de 3 soldos de 1.200€.

Segunda.- Como Participar

Os negocios asociados entregarán cas compras as papeletas cos números para o sorteo, dende o 26 de decembro de 2018 ata o 4 de xaneiro de 2019 (ambos incluídos)

O sorteo será o 4 de xaneiro de 2019 ás 20:30 horas na Praza Maior de Viveiro.

Sortearase tantas veces sexa necesario ata que aparezan os 3 gañadores.

Tódalas papeletas deberán ir seladas polo comercio que as entregan. En caso contrario serán invalidadas.

Os titulares, empregados e familiares de primeiro grao non poderán ser premiados cos tíckets de establecementos propios.

Terceira.- Premios

Sortearanse 3.600€ en premios, repartidos en 3 premios de 1.200€ cada un, que serán entregados ós gañadores tódolos meses durante o ano 2019 a razón de 100€ ó mes.

O valor dos premios será entregado en Vales de compra do CCHV para gastar en negocios asociados.

O gañadores recollerán os premios mes a mes nas oficinas do CCHV, onde se lles entregará unha lista cos negocios onde se poden gastar os vales.

Cuarta.- Utilización publicitaria das imaxes dos gañadores

A mera participación na campaña supón a aceptación plena de tódalas bases, así como a cesión voluntaria de datos ou imaxes no momento de recoller os premios, ca finalidade de publicar o resultado da promoción, utilizando a súa imaxe, sen que esta utilización lle confira dereito de remuneración ou beneficio algún. A participación no sorteo implica a aceptación desta cláusula.

A organización reserva o dereito a modificar total ou parcialmente estas bases, así como de suspender a campaña sen incorrer en ningún tipo de responsabilidade.

Posted in Blog
Jueves, 04 Diciembre 2018 20:09

1 ANO DE CINE GRATIS CO TEU SELFIE

sorteo cine

Bases Concurso Selfie #eumercoenviveiro

 

1.- OBXETO DO CONCURSO

O organizador deste concurso é a Asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro (en diante CCHV), que convoca o Concurso Selfie baixo o hasthag #eumercoenviveiro.

A finalidade deste concurso é a promoción a través das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram da campaña de Nadal de Viveiro, e potenciar a compra no comercio local.

O concurso terá carácter gratuíto e desenvolverase a través das condicións estipuladas nas presentes Bases.

Poderán participar neste concurso os maiores de 18 anos.

Para participar farase unha foto tipo selfie ó carón da árbore de luces de 9 metros do CCHV que está instalada na Praza Maior, e que sexa o máis divertida posible.

2.- MODO DE PARTICIPACIÓN

Será a través de las seguintes Redes Sociais:

https://www.facebook.com/Centro-Comercial-Historico-de-Viveiro

https://twitter.com/viveirocentro

http://instagram.com/viveirocentro

Para que unha fotografía entre no concurso, é condición imprescindible que sexa etiquetada có hashtag #eumercoenviveiro na súa descrición, ademais de compartila publicamente nas redes sociais citadas anteriormente.

O perfil do participante e a publicación da fotografía deberán ser públicos, xa que no caso contrario, a organización non poderá visualizalas e non entrarán no concurso.

Pódese participar por calquera das tres modalidades que se detallan a continuación, non sendo excluíntes:

    1. FACEBOOK. Sube a fotografía ó facebook CentroComercialHistóricodeViveiro co hasthag #eumercoenviveiro. Os participantes teñen que cumprir có requisito de ser fan desa páxina oficial da Asociación en Facebook.

    1. TWITTER. Publica un tweet ca fotografía no teu perfil de Twitter ca etiqueta #eumercoenviveiro. Os participantes teñen que cumprir có requisito de seguir ó perfil oficial @viveirocentro

    1. INSTAGRAM. Sube a fotografía ó teu perfil de Instagram e menciona a @viveirocentro ademais de incluír a etiqueta #eumercoenviveiro. Os participantes cumprirán có requisito de seguir ó perfil oficial @viveirocentro

3.- DATAS

O concurso comeza ás 20:00 horas do 5 de decembro de 2018 e rematará o 6 de xaneiro de 2019 ás 23:59 horas. As imaxes publicadas a partir desa data non se contabilizarán dentro doconcurso.

O 8 de xaneiro de 2019, o CCHV publicará nas Redes Sociales - Facebook, Twitter e Instagram - o gañador ou gañadora,e indicaraselle os pasos a seguir.

Teranse en conta para a valoración os Me gusta que teñan as fotos, resultando gañadora aquela que máis acade.

4.- PREMIO

Establécese un premio de “1 ano de cine gratis” en Cines Viveiro. O que equivale a 52 entradas, unha para cada semana do ano 2019, para o día e sesión que o gañad@r queira. O premio non poderá ser canxeado polo seu valor en metálico.

5.- DEREITOS DE IMAXE

Os concursantes ceden, nos términos legais necesarios, os dereitos de imaxe das súas fotografías á organización, para que poidan facer uso de dito material para a promoción en calquera canal ou medio de comunicación e para realizar unha exposición tras finalizar o concurso cas imaxes presentadas para talfin.

A organización reserva o dereito de denunciar ou pedir a eliminación da fotografía, si algunha imaxe vulnera dereitos persoais, resulta ofensiva ou discriminatoria, ou por calquera outro motivo ca organización estimeoportuno.

Resérvase o dereito de anular calquera participación, si se teñen sospeitas dunha manipulación incorrecta dos datos ou do concurso.

6.- PROTECCIÓN DE DATOS

O participantes aceptan, mediante a súa participación no presente concurso, que os contidos e comentarios que vaian ser publicados nas redes sociais poidan ser compartidos nos medios cos organizadores estimen oportuno. A participación nun concurso desta natureza supón a aceptación das normas das redes sociais nas que sedifunde.

Os organizadores non recollerán ningún dato persoal xa que a participación é pública. Unicamente farase necesaria a recollida dos datos do gañador para a entrega de premios, respetando a normativa aplicable en materia de Protección de Datos de carácter persoal.

7.- ACEPTACIÓN DAS BASES E RESPONSABILIDADES

Polo feito de participar no concurso, os/as participantes aceptan as condicións da mesma segundo se describen nestas Bases.

Posted in Blog
Miércoles, 13 Abril 2016 13:46

Dia de la Madre 2016

BASES CAMPAÑA DIA DE LA MADRE: “SORTEO DE UN DIAMANTE PARA MAMÁ”

Es requisito para participar en la promoción la aceptación, en su totalidad, las presentes bases.

Primera.- Participantes

Podrán participar en el sorteo los mayores de 18 años.

Los titulares de los comercios participantes, conyuges y familiares directos, así como los empleados, no podrán participar con tickets del propio establecimiento.

Segunda.- Descripción de la campaña

Sorteo de 1 diamante de características correspondientes a su número de certificado de autenticidad.

Tercera.- Cómo Participar

El sábado dia 30 de Abril se instalará la carpa de la Asociación en la Plaza Mayor de Viveiro, en horario de 12 a 14 horas y de 17:30 a 20:30 horas.

Los interesados podrán participar entregando un ticket de compra de cualquiera de los negocios asociados al CCHV, con un importe mínimo de 10€. En el reverso del ticket se pondrán sus datos de contacto y se depositarán en una urna habilitada al efecto.

Sólo se puede participar con tickets de valor a 10€ o superior (no se permite la acumulación de varios tickets de cantidades inferiores hasta sumar los 10€)

La fecha de los tickets de compra podrá ser desde el viernes 22 de Abril al sábado 30 de Abril.

Cuarta.- Sorteo

El sorteo se realizará el lunes 2 de Mayo a las 16:30 horas en las oficinas de la Asociación, situadas en Travesia de la Marina, 29 Entlo 1D de Viveiro.

Se le comunicará de inmediato al ganador. En caso de renuncia al premio, se procederá a la extracción de un nuevo ticket hasta que aparezca ganador.

El Jueves 5 de Mayo de 2016 se realizará el acto de entrega del premio, en horario determinado por la Junta Directiva de la Asociación.

Quinta.- Utilización publicitaria del nombre del ganador y Protección de datos.

El CCHV en el momento de otorgar al ganador el Premio, recabará su consentimento expreso a los efectos de acceder a sus datos personales y tratarlos con la finalidad de publicar el resultado de la promoción, utilizando su nombre e imagen, sin que esta utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. La participación en el concurso implica la aceptación de esta cláusula.

 

Posted in Blog
Jueves, 29 Marzo 2016 19:53

Bases Concurso de Tapas 2016

1.La fecha del Concurso será desde el día 14 al 17 de ABRIL. 

2.Cada participante presentará una única tapa, al precio de 1,5€.

3.Los locales participantes servirán las tapas todos y cada uno de los días que dure el concurso, con un horario mínimo de 12:00 a 15:30 h y de 20 a 24h (a excepción del domingo que se servirán hasta las 22h).

4.En cada establecimiento participante, habrá “Tarjetas de votación” a disposición de los clientes.

5.Cada vez que un cliente deguste una de las tapas del concurso, el establecimiento deberá sellarle la “Tarjeta” en la casilla correspondiente a su establecimiento.

6.El cliente votará la tapa que más le haya gustado. No se podrá votar sin al menos haber probado 6 de las tapas que entran a concurso.

7.El voto podrá realizarse hasta el domingo 17 de Abril a las 22 horas, en cualquiera de las urnas ubicadas en todos los locales participantes. No será válido ninguna cartilla de votación que no contenga los siguientes datos:

                 - Sello, de mínimo 6 de los locales participantes

                 - Voto, escrito de forma legible.

 - Nombre, apellidos y teléfono de contacto de la persona que emita el voto.  

8.Habrá 3 premios:

           -Mejor tapa popular: elegido mediante las votaciones de los clientes.

           -Mejor presentación: elegida por un jurado ajeno al evento.

           -Mejor tapa tradicional: elegida por un jurado ajeno al evento.

9.Los clientes por medio de las tarjetas de votación, entrarán en el sorteo de un Cheque de Compra 150€,para gastar en los establecimientos asociados al CCHV. Para poder votar y acceder al premio, deberán probarse mínimo 6 de las tapas que entran a concurso y tener la casilla de cada tapa debidamente sellada por el local.

10.En el caso de que la tarjeta agraciada lleve el total de los sellos de los locales participantes (es decir, ha probado todas las tapas), el premio será de 300€ en vales de compra. El lunes 18 de Abril, la organización procederá al sorteo y posterior comunicación al agraciado.

11.La participación en el V Concurso de Tapas Viveiro 2016, implica la aceptación de cada una de las normas que aparecen en las bases, así como la resolución del mismo.

 

Posted in Blog
Jueves, 25 Febrero 2016 11:08

Dia del Padre 2016

 

Primera.- Participantes

Podrán participar en el sorteo los mayores de 18 años.

Los titulares de los comercios participantes, conyuges y familiares directos, así como los empleados, no podrán participar con tickets del propio establecimiento.

Segunda.- Descripción de la campaña

Sorteo 2 entradas para Gran Premio de España de "Fórmula 1" 2016 en Cataluña.

Entradas válida para 13, 14 y 15 de Mayo.

Vuelo desde Santiago de Compostela el día 13 por la mañana y regreso el 15 por la tarde, alojamiento incluido, y coche de alquiler durante los 3 días para desplazamientos. 

Tercera.- Cómo Participar

El sábado dia 19 de Marzo se instalará la carpa de la Asociación en la Plaza Mayor, en horario de 12 a 14 horas y de 17:30 a 20:30 horas.

Los interesados podrán participar entregando un ticket de compra de cualquiera de los negocios asociados al CCHV, con un importe mínimo de 10€. En el reverso del ticket se pondrán sus datos de contacto y se depositarán en una urna habilitada al efecto.

Sólo se puede participar con tickets de valor a 10€ o superior (no se permite la acumulación de varios tickets de cantidades inferiores hasta sumar los 10€)

La fecha de los tickets de compra podrá ser desde el viernes 11 hasta el sábado 19 de Marzo

Cuarta.- Sorteo

El sorteo se realizará el lunes 21 de Marzo a las 16:00 horas en las oficinas de la Asociación, situadas en Travesia de la Marina, 29 Entlo 1D de Viveiro.

Se le comunicará de inmediato al ganador. En caso de renuncia al premio, se procederá a la extracción de un nuevo ticket hasta que aparezca ganador.

El Miércoles 23 de Marzo de 2016 se realizará el acto de entrega del premio, en horario determinado por la Junta Directiva de la Asociación.

Quinta.- Utilización publicitaria del nombre del ganador y Protección de datos.

El CCHV en el momento de otorgar al ganador el Premio, recabará su consentimento expreso a los efectos de acceder a sus datos personales y tratarlos con la finalidad de publicar el resultado de la promoción, utilizando su nombre e imagen, sin que esta utilización le confiera derecho de remuneración o beneficio alguno. La participación en el concurso implica la aceptación de esta cláusula.

 

Posted in Blog
Jueves, 04 Febrero 2016 14:02

O Nosso Tapódromo

Ruta de Tapas especiales de Carnaval, del 6 al 9 de Febrero. Completa la ruta y entra en el sorteo de un viaje a los carnavales de Tenerife 2017!!! 
Posted in Blog
Domingo, 03 Enero 2016 16:43

Sorteo de Navidad

ganadoras

Gran afluencia en la Plaza Mayor en el sorteo de ayer!!!!  A pesar de que las condiciones climatológicas eran adversas, un año más, fueron miles las personas congregadas durante el sorteo en la Plaza Mayor. 

Posted in Blog
Jueves, 12 Noviembre 2015 19:11

Shopping Weekend

El Centro Comercial Histórico de Viveiro apuesta una vez más por impulsar las compras y el ocio en su ciudad. Pone en marcha este viernes 13 y el sábado 14 de Noviembre la campaña Shopping Weekend, un fin de semana de compras ofreciendo fantásticos descuentos en miles de artículos.

Una oportunidad para pasar el fin de semana realizando compras en los 56 comercios participantes en la campaña y disfrutar de descuentos del 20% en miles de artículos. Participan locales de moda, calzado, complementos, artículos de deporte, lencería, joyas, muebles, decoración, perfumería, belleza, juguetes, artículos para el hogar, alimentación, iluminación, óptica, etc.

Los locales participantes son Óptica Rosario, Confecciones Justo Vázquez, DK@tivos, Muebles Iglesias, Platax, Regalos Sulian, Madrás, Mis Personajes, Benetton, Caché, Chasis, África Copias, Jonathans, Óptica Casariego, Las Fidalgas, Tacones, Kody, Kody Kids, Roupa, Calzados Albo, Albo Zapaterías y Albo zapatillería, Piti Deportes, Kerale, Oscar Rodríguez Joyeros, Deportes Cota, Roq Sport, Van Surf Shop, Fontana, Dandara, Lencería Canela, Ferretería Luis, Miss-tic, Tiendas Verdes, Librería Neira, Estanco Casanova, Foto Carlos, Joyería Paleo, Equivalenza perfumes, Reedbeed-Only, Foto Oliver, Raquel Seijido, Estanco Couceiro, Depidel, Hostelería Beiramar, Carnicería Mariño, Kandela Iluminación, Todoriginal, Nacar, Phonetecnics, Nua Moda, Paquetería Mónica, Cesar Cocina y Baño, Náutica Beagle, Irimia y Grafity.

Los locales participantes estarán identificados con los distintivos de la campaña, banderolas de color fucsia de 2,60 metros de altura colocadas en las entradas de los comercios, indicando el descuento del 20%, así como vinilos pegados en los escaparates indicando aquellos que participan con artículos seleccionados como pueden ser los estancos, librerías o perfumerías. De este modo para el cliente es muy fácil identificar aquellos locales en los que podrá disfrutar de la campaña de descuentos.

Se trata de ofrecer al cliente la mejor calidad, variedad y precio, sin tener que desplazarse, comprando en el comercio local, un comercio que ofrece un trato personal y profesional.

Es muy importante recordar que estos descuentos no son acumulables a otras ofertas que ya tengan en los comercios, a encargos o a devoluciones, ya que es una campaña puntual organizada sólo para las ventas de esos dos días.

Posted in Blog
Página 1 de 5

Noticia patrocinada por

clinicafouz

Clínica Fouz Podología, fisioterapia, medicina general, odontología, traumatología.